nguyen dinh luong nguyen dinh luong 1 nguyen dinh luong 2 nguyen dinh luong 3 nguyen dinh luong 4 nguyen dinh luong 5
    Hiệp Định Thương Mại
    Những Bài Viết
   Lượt Truy Cập
Đang online  : 9
Lượt thứ       : 79264

Chương II

Chương II
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trong Chương II - về “Quyền Sở hữu trí tuệ”, ba nguyên tắc sau đây đã được quán triệt:
a) Nguyên tắc thứ nhất: các cam kết của Việt Nam về nghĩa vụ sở hữu trí tuệ với Hoa Kỳ không vượt quá các cam kết đã được đề ra trong Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ của WTO (Hiệp định TRIPS);
b) Nguyên tắc thứ hai: các cam kết của Việt Nam về nghĩa vụ sở hữu trí tuệ với Hoa Kỳ mà không thuộc phạm vi của Hiệp định TRIPS, không được vượt quá các cam kết phổ biến của các nước khác trong các Hiệp định song phương mà Hoa Kỳ đã ký kết với các nước đó, đặc biệt là những nước có điều kiện tương tự như Việt Nam;
c) Nguyên tắc thứ ba: các quy định của Hiệp định về quyền sở hữu trí tuệ phải thể hiện điều kiện cụ thể của các Bên ký kết, tức là thể hiện hoàn cảnh khó khăn và trình độ kém phát triển của Việt Nam so với Hoa Kỳ.
Trong Hiệp định, các bên đã đạt thỏa thuận về các nội dung
sau đây:
1. Mục tiêu, nguyên tắc và phạm vi của các nghĩa vụ
Mục tiêu và nguyên tắc là các bên phải bảo hộ sở hữu trí tuệ và thực thi đầy đủ và có hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ phải đảm bảo mục tiêu phát triển công nghệ và không cản trở hoạt động thương mại hợp pháp. Phạm vi các nghĩa vụ của Chương này là các bên phải thực hiện các điều khoản của Hiệp định này và các điều khoản có nội dung kinh tế của 5 công ước quốc tế về sở hữu trí tuệ.
2. Đối xử quốc gia
Mỗi Bên phải dành cho công dân của Bên kia chế độ đối xử như đối xử với công dân của mình liên quan đến việc xác lập, bảo hộ, hưởng và thực thi các quyền sở hữu trí tuệ và mọi lợi ích có được từ các quyền đó. Được loại trừ áp dụng nguyên tắc này là các thủ tục liên quan đến thực thi sở hữu trí tuệ và các thủ tục quy định trong các thỏa thuận đa phương được ký kết dưới sự bảo trợ của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới về xác lập hoặc duy trì quyền sở hữu trí tuệ.
3. Quyền tác giả và quyền liên quan
Chủ sở hữu các tác phẩm theo nghĩa của Công ước Berne phải được dành đầy đủ các quyền theo Công ước này. Thời gian bảo hộ các tác phẩm có thời hạn bảo hộ không tính theo đời người phải không dưới 75 năm. Chủ thể quyền đối với bản ghi âm có quyền cho phép hoặc cấm sao chép, phát hành công khai lần đầu tiên bản gốc hoặc bản sao bản ghi âm, cho thuê bản gốc hoặc bản sao bản ghi âm. Quyền làm bản sao, truyền phát chương trình biểu diễn của người biểu diễn được bảo hộ.
4. Nhãn hiệu hàng hóa
Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa có quyền ngăn cản người khác sử dụng mọi dấu hiệu gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của mình. Hệ thống xác lập quyền phải bao gồm đầy đủ các thủ tục thuận lợi cho người nộp đơn. Việc sử dụng là điều kiện duy trì đăng ký. Thời hạn đăng ký ít nhất là 10 năm và gia hạn nhiều lần, mỗi lần ít nhất 10 năm.
5. Sáng chế
Sáng chế thuộc hầu hết các lĩnh vực công nghệ đều được bảo hộ (trừ một số lĩnh vực quy định tại khoản 2). Chủ sở hữu bằng phát minh sáng chế (patent) có quyền ngăn cản người khác sử dụng patent của mình nếu không được phép, có quyền chuyển nhượng, để thừa kế sáng chế của mình. Li-xăng không tự nguyện đối với sáng chế phải tuân theo các điều kiện chặt chẽ, bảo đảm quyền của chủ sở hữu và lợi ích xã hội. Thời hạn bảo hộ patent không dưới 20 năm kể từ ngày nộp đơn.
6. Thiết kế bố trí mạch tích hợp(Các điều kiện bảo hộ, quyền của chủ sở hữu thiết kế bố trí mạch tích hợp)
Mỗi bên phải quy định cho chủ thể quyền đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp, quyền cho phép hoặc cấm các hành vi làm bản sao, nhập khẩu hoặc phân phối thiết kế bố trí đã được bảo hộ hoặc một vật phẩm chứa mạch tích hợp hợp pháp. Không được cấp li-xăng không tự nguyện đối với mạch IC. Thời hạn bảo hộ không dưới 10 năm.
7. Bí mật thương mại (thông tin bí mật) (các điều kiện bảo hộ và quyền của chủ sở hữu bí mật thương mại)
Các bên phải có biện pháp dành cho chủ sở hữu bí mật thương mại quyền ngăn cấm người khác tiếp cận, sử dụng bất hợp pháp thông tin đó mà không có sự đồng ý của mình. Các dữ liệu trong các đơn xin phê duyệt dược phẩm và nông hóa phẩm phải được bảo vệ bí mật.
8. Kiểu dáng công nghiệp (Các điều kiện bảo hộ và quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp)
Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp phải có quyền cấm hoặc cho phép chế tạo, bán, phân phối dưới các hình thức khác hoặc nhập khẩu các sản phẩm hoặc thể hiện kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đó là các hành vi mang tính chất thương mại. Ngoại lệ đối với việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp không được ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường kiểu dáng công nghiệp. Thời hạn bảo hộ ít nhất phải 10 năm.
9. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ (Các thủ tục, chế tài, điều kiện thực hiện các thủ tục, chế tài dân sự và hành chính để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ)
Các thủ tục dân sự, hành chính phải rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ sở hữu trí tuệ thực thi quyền của mình.
10. Các biện pháp tạm thời
Các biện pháp tạm thời để tạo điều kiện cho cơ quan xét xử tiến hành các thủ tục thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Các thủ tục này nhằm để ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ xảy ra tiếp và để bảo vệ chứng cứ liên quan đến hành vi khiếu kiện. Các thủ tục này phải được thực hiện theo những điều kiện nhất định để không bị lạm dụng, gây cản trở thương mại hợp pháp.
11. Các thủ tục tố tụng hình sự và hình phạt
Các thủ tục, hình phạt hình sự, điều kiện thực hiện các thủ tục, hình phạt hình sự để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Các thủ tục và hình phạt này phải được áp dụng ít nhất đối với hành vi làm giả nhãn hiệu hàng hóa và vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan với quy mô thương mại.
12. Việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới
Nghĩa vụ của các bên phải đưa ra các thủ tục và điều kiện thực hiện các thủ tục này để bảo hộ có hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới. Khi có nghi ngờ hàng hóa nhập khẩu xâm phạm quyền của mình, chủ sở hữu trí tuệ có quyền nộp đơn yêu cầu cơ quan hải quan ngừng giải tỏa hàng hóa. Người yêu cầu phải cung cấp đầy đủ chứng cứ và việc khách hàng phải tuân theo những điều kiện nghiêm ngặt để không ảnh hưởng đến thương mại hợp pháp.
13. Hợp tác giữa hai bên
Hoa Kỳ có nghĩa vụ trợ giúp kỹ thuật cho Việt Nam để thi hành các cam kết trong Chương này. Sự trợ giúp này nhằm vào việc tăng cường chế độ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Sự trợ giúp kỹ thuật sẽ được cung cấp theo các điều kiện do hai bên thỏa thuận, tiến hành trong việc tăng cường hệ thống các văn bản pháp luật, năng lực của hệ thống thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
14. Quy định chuyển tiếp
Các thời hạn chuyển tiếp cần thiết cho Việt Nam chuẩn bị điều kiện thi hành các nghĩa vụ liên quan đến từng đối tượng sở hữu trí tuệ trong Chương này. Thời hạn này đủ để Việt Nam thực hiện được các cam kết của mình. Thời hạn ngắn nhất là 12 tháng và dài nhất là 30 tháng tính từ khi Hiệp định có hiệu lực.
Đa số các điều khoản đã đạt được thỏa thuận đều tương tự như các điều khoản tương ứng của Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS) thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Ngoài ra, Việt Nam cũng chấp nhận vài vấn đề vượt khuôn khổ TRIPS là: các điều khoản kinh tế của Công ước Geneva về bảo hộ người sản xuất bản ghi âm chống lại việc sao chép trái phép, Công ước về phân phối các tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh.
Nhìn chung, ngoại trừ đối với việc đưa tín hiệu vệ tinh, trong Bộ Luật Dân sự và các Nghị định của Chính phủ, Việt Nam đã có khá đầy đủ các quy định để bảo hộ sở hữu trí tuệ. Vấn đề chính của Việt Nam hiện nay là hướng dẫn và tổ chức thực hiện những quy định đó.

      Giới Thiệu

TÁC GIẢ

    NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Sinh năm: Canh Thìn 1940
Quê Quán: Làng Thịnh Lạc, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: 179 Đặng Tiến Đông, Gò Đống Đa, Hà Nội
Có thâm niên hơn 20 năm đàm phán thương mại cấp Chính phủ, bắt đầu là các Hiệp định với Liên Xô, với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa, sau đó là với các nước khác như Xin-ga-po, Ca-na-đa, Na Uy, Thụy Sỹ,.. và kết thúc là Hiệp định Thương Mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

 
|
Hiệp Định Thương Mại Việt Nam - Hoa Kỳ
|
|

Thiết kế website